Algemene verkoops-, leverings- & betalingsvoorwaarden

1. Onderhavige voorwaarden bevatten kernbedingen overeengekomen tussen partijen en maken integraal deel uit van alle aanbiedingen en offertes uitgaand van BOMEDYS NV, met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, Begoniastraat 1B, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0451.502.930 (hierna genoemd “BOMEDYS”), op elke overeenkomst gesloten tussen BOMEDYS en haar klant (hierna genoemd de “Klant”) en op alle facturen van BOMEDYS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andersluidende voorwaarden zijn overeenkomen en dit ongeacht of de woonplaats of zetel van de Klant in België of in het buitenland gelegen is en ongeacht of de overeenkomst dient te worden uitgevoerd in België of in het buitenland. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze het tegenovergestelde bedingen.

De Klant wordt behoudens tegenbewijs geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.

Het niet-toepassen door BOMEDYS van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden kan geenszins als een verzaking aan deze algemene voorwaarden worden beschouwd.

 2. Alle voorstellen, brochures, catalogi, inlichtingen en technische fiches zijn louter van informatieve aard en binden BOMEDYS niet. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gelden offertes of aanbiedingen gedurende 30 dagen en zijn prijzen exclusief leverings-, vervoer- en verzekeringskosten, btw, invoer- en uitvoerrechten, andere taksen, lasten en heffingen. Offertes of aanbiedingen zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van de bestelling door BOMEDYS. BOMEDYS behoudt zich het recht voor om, mits eenvoudige kennisgeving, haar prijzen te verhogen, indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de overeengekomen prijs stijgen, zoals verhoging van basisproducten of grondstoffen, materiaal-, loon-, vracht- of andere kosten van derden, verhoging van rechten en accijnzen op de te leveren goederen, wijzigingen in de valuta, etc., ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

3. De overeengekomen leveringstermijnen zijn altijd indicatief. De Klant kan bij overschrijding hiervan geen aanspraak maken op schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst overgaan en dit kan geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid ook in hoofde van BOMEDYS.

4. Facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BOMEDYS, in euro, netto en zonder korting, tenzij expliciet anders vermeld.

Alle innings- en protestkosten, hetzij van aanvaarde wissels, hetzij van niet-aanvaarde wissels, of van bank- en discontokosten, zijn ten laste van de Klant.

Facturen worden bij gebrek aan protest per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na verzending ervan als aanvaard beschouwd. Protest van een factuur schort de betalingsverbintenis niet op.

Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag brengt van rechtswege, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op ten belope van 12% per jaar. Indien een vervallen factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag en zonder gegronde reden, is bovendien van rechtswege, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 750,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en ongeacht het recht van BOMEDYS op een hogere schadevergoeding mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.

Bij niet-betaling van één factuur worden (i) alle andere niet-betaalde facturen onmiddellijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling voor het geheel opeisbaar, ongeacht of deze facturen al vervallen zijn of niet, en (ii) heeft BOMEDYS het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot algehele betaling van de factuur.

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden en zodra het vertrouwen van BOMEDYS in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt is, behoudt BOMEDYS zich het recht voor om, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de verdere uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten en van de Klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt BOMEDYS zich het recht voor om, zonder dat de Klant recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook, de gehele overeenkomst of een gedeelte ervan van rechtswege te ontbinden, onverminderd het recht van BOMEDYS op vergoeding van de door haar geleden schade die forfaitair begroot wordt op 60% van de te factureren verkoopprijs van de betrokken goederen, doch onverminderd het recht van BOMEDYS op een hogere schadevergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is.

Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. De geleverde goederen blijven eigendom van BOMEDYS tot aan de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en kosten, behoudens indien BOMEDYS beslist om af te zien van dit eigendomsvoorbehoud. Niettemin zijn de risico’s van overmacht, verlies, vernietiging of diefstal van de goederen integraal ten laste van de Klant vanaf het moment dat de goederen worden geleverd of de Klant in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen.

Het eigendomsvoorbehoud strekt zich eveneens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de met eigendomsvoorbehoud bezwaarde goederen.

De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en zal deze in perfecte staat op een geschikte plaats bewaren overeenkomstig de gebruikelijke standaarden. Totdat de Klant al zijn verbintenissen heeft voldaan, zal de Klant de goederen niet verkopen of anderszins vervreemden, verwerken of bewerken, noch bezwaren met enig zekerheidsrecht. De Klant zal BOMEDYS op de hoogte brengen van beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

 

6. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschiedt levering van goederen Ex Works (Incoterms 2020) en op kosten en risico van de Klant, waarbij BOMEDYS zich het recht voorbehoudt om de wijze van transport, verzending en verpakking te bepalen. BOMEDYS behoudt zich het recht voor om de bestelling in gedeelten te leveren, in welk geval BOMEDYS gerechtigd is om elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Annulering van de bestelling voorafgaand aan de levering kan slechts mits voorafgaande schriftelijke toestemming van BOMEDYS, waarbij de Klant BOMEDYS een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 30% van overeengekomen verkoopprijs van de goederen, tenzij de goederen voor de Klant bedrukt worden of voorzien worden van een label, in welk geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van de volledige overeengekomen verkoopprijs van de goederen, onverminderd het recht van BOMEDYS op een hogere schadevergoeding mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.

 7. De conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering in aanwezigheid van de vervoerder door de Klant gecontroleerd te worden, waarvan in voorkomend geval schriftelijk voorbehoud moet gemaakt worden op de vrachtbrief.

Elk leveringstekort of zichtbaar gebrek dient daarnaast uiterlijk binnen de twee werkdagen na levering per aangetekende schrijven aan BOMEDYS meegedeeld worden met nauwkeurige en specifieke beschrijving van het gebrek, op straffe van onontvankelijkheid.

Klachten wegens verborgen gebreken moeten op straffe van onontvankelijkheid uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek en uiterlijk twee maanden na levering per aangetekend schrijven met nauwkeurige en specifieke beschrijving van het gebrek aan BOMEDYS gemeld worden.

Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. De ingebruikname, bewerking, verwerking of vervreemding van de verkochte goederen brengt de aanvaarding ervan met zich mee. De Klant is zelf aansprakelijk indien de gebruiksaanwijzing of instructies van BOMEDYS en/of haar toeleveranciers niet werden opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld.

Bij een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de geleverde goederen is de aansprakelijkheid van BOMEDYS beperkt tot vervanging of herstelling van de goederen of tot terugbetaling van de prijs die de Klant voor de betrokken goederen betaald heeft, naar keuze van BOMEDYS, zonder dat BOMEDYS gehouden is tot welkdanige andere schadevergoeding ook.

Klachten wegens gebreken schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Retourneren van gebrekkige goederen kan enkel geschieden mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BOMEDYS en conform de instructies van BOMEDYS.

De eventuele garantie van BOMEDYS met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot en reikt nooit verder dan de garantie die BOMEDYS zelf ontvangt van haar toeleveranciers. De aanspraak op garantie geldt pas na integrale betaling van de factuur door de Klant.

 

8. BOMEDYS is slechts aansprakelijk voor niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover deze schade veroorzaakt is door haar fraude, bedrog, zware of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van BOMEDYS is steeds beperkt tot het gefactureerde bedrag. Indien de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van BOMEDYS beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. BOMEDYS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, productiebeperkingen of productiestilstand, administratie- of personeelskosten, hogere algemene kosten, verlies van cliënteel, verlies van data, schade aan goederen van de Klant, vorderingen van derden of schade aan derden. De Klant vrijwaart BOMEDYS voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een goed dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat (mede) gemaakt is met door BOMEDYS geleverde goederen.

De Klant is zelf uitsluitend aansprakelijk voor het gebruik van de goederen. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat BOMEDYS niet aansprakelijk kan worden gesteld en dat de Klant niet het recht heeft om de ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen ingeval van (i) onjuistheden in de door of namens de Klant verstrekte gegevens, (ii) schade ten gevolge van een inbreuk door de fabrikant of leverancier van BOMEDYS op de toepasselijke regelgeving of (iii) schade door een ander gebruik van de goederen dan overeengekomen of voorgeschreven door BOMEDYS en/of haar leveranciers.

 9. BOMEDYS is niet aansprakelijk indien de niet-uitvoering van haar verbintenissen, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, te wijten is aan overmacht, zelfs al was deze omstandigheid voorzienbaar, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, oorlog, onlusten, terreur, algemene of gedeeltelijke staking of lock-out, exploitatie-ongevallen, extreme weersomstandigheden, brand, pandemieën, besmettelijke ziekten, faillissement van of het niet-nakomen van verplichtingen door toeleveranciers, storingen van elektriciteit, internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen. In geval van overmacht heeft BOMEDYS, naar haar keuze, te allen tijde, met onmiddellijke ingang, van rechtswege, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling en zonder betaling van welkdanige schadevergoeding ook, het recht om de uitvoering op te schorten, dan wel de overeenkomst met de Klant te beëindigen.

 10. Iedere aanspraak van de Klant lastens BOMEDYS verjaart van rechtswege indien de vordering niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van zes maanden na datum waarop de Klant kennis nam of had moeten nemen van de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, zonder dat dit later kan zijn dan twaalf maanden na levering.

 11. Alle overeenkomsten tussen de Klant en BOMEDYS maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de Klant zijn verbintenissen uit hoofde van één overeenkomst niet nakomt, kan BOMEDYS de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als van de andere lopende overeenkomsten schorsen.

BOMEDYS is tevens gerechtigd om alle overeenkomsten met de Klant met onmiddellijke ingang, van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van welkdanige schadevergoeding ook te ontbinden in volgende gevallen:

(i) de Klant blijft in gebreke met de (tijdige) nakoming van één of meer uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

(ii) bij staking van betaling of (aanvraag van) faillissement of enige reorganisatie door de Klant;

(iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant;

(iv) bij beslag op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant.

Bij ontbinding worden alle vorderingen van BOMEDYS op de Klant onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar en is de Klant BOMEDYS een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 60% van de in de overeenkomst bepaalde prijs, onverminderd het recht van BOMEDYS op een hogere schadevergoeding mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Bedragen die BOMEDYS voorafgaand aan de ontbinding reeds heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd.

12. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van BOMEDYS bevoegd.

13. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere (gedeelten van) bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. In voorkomend geval bevestigen BOMEDYS en de Klant dat de rechter de bevoegdheid heeft om de betrokken bepaling te matigen tot hetgeen maximaal binnen de betrokken wettelijke grenzen is toegelaten.

 14. Indien BOMEDYS persoonsgegevens verwerkt, geschiedt dit in overeenstemming met de privacyverklaring waarvan de Klant op eenvoudig schriftelijk verzoek een kopie kan ontvangen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke regelgeving.

15. In geval van onduidelijkheid over de interpretatie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst altijd doorslaggevend.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing